+48 71/735 13 30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe w zakresie wykonywania dzieła i świadczenia usług przez VICESIMA Sp. z o. o.


§ 1 Ogólne warunki.


1. Ogólne warunki handlowe określają zasady świadczenia usług i wykonywania dzieła przez VICESIMA Sp. z o.o. (Dalej: „VICESIMA”) na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) lub innych podmiotów niebędących konsumentami (Dalej: „Klient”) (Dalej: „OWH”).
2. OWH stanowią integralną część wszystkich umów i mają tym samym zastosowanie we wszystkich relacjach handlowych VICESIMY z Klientami. Wyłączenie obowiązywania poszczególnych postanowień OWH ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy to wyłączenie zostanie uzgodnione przez VICESIMĘ wprost w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. OWH podane są do wiadomości Klienta najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej https://vicesima.com i jako udostępnione w takiej formie traktuje się je jako warunki, z którymi Klient się zapoznał.
4. Jeżeli Klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z VICESIMA, przyjęcie przezeń OWH przy jednym zamówieniu uważa się za akceptację OWH przez Klienta dla wszystkich pozostałych zamówień i umów.
5. Wraz ze złożeniem zamówienia wobec VICESIMY Klient oświadcza, że wyraża zgodę na niniejsze OWH.

 

§ 2 Oferty, reklamy, cenniki

1. Oferty, reklamy, cenniki i inne ogłoszenia o wykonywanych dziełach lub usługach świadczonych przez VICESIMĘ mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty, jak również zapewnień o cechach dzieł lub usług świadczonych przez VICESIMĘ.
2. Do cen podanych w ofercie i cennikach należy doliczać należny podatek VAT, chyba że co innego wprost wynika z oferty lub cennika.

 

§ 3 Zawarcie Umowy

1. Zamówienie na wykonanie przez VICESIMĘ dzieła lub świadczenie usługi powinno być złożone wobec VICESIMY w formie dokumentowej (za pośrednictwem faksu, poczty e-mail), lub w formie pisemnej, rzeczone formy zastrzeżone pod rygorem nieważności, i w szczególności powinno określać:
1) dokładną nazwę i adres do doręczeń Klienta,
2) sposób kontaktu z Klientem, przy czym w razie braku takiego wskazania domniemuje się, że numer faksu, adres pocztowy lub adres poczty e-mail, z którego wysłane zostało zamówienie, jest właściwym adresem do dalszej komunikacji z Klientem,
3) dzieło lub usługi będące przedmiotem zamówienia wraz z ich specyfikacją,
przy czym zamówienie powinno być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Klienta; osoba składająca zamówienie w imieniu i na rzecz Klienta jest uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń wiedzy i woli w imieniu i na rzecz Klienta.
2. W odpowiedzi na złożenie wobec VICESIMA zamówienia, VICESIMA wyśle Klientowi w formie dokumentowej (za pośrednictwem faksu, poczty e-mail) lub pisemnej pod rygorem nieważności ofertę określającą przynajmniej:
1) dzieło lub usługi będące przedmiotem zamówienia,
2) wynagrodzenie VICESIMY za wykonanie dzieła lub usługi będących przedmiotem zamówienia,
3) terminy wykonania dzieła lub usługi będących przedmiotem zamówienia.
3. Umowę na wykonanie dzieła lub świadczenie usług przez VICESIMĘ (Dale: „Umowa”) uważa się za zawartą w dacie, gdy Klient:
1) zaakceptuje bez zastrzeżeń w formie dokumentowej (za pośrednictwem faksu, poczty e-mail) lub pisemnej pod rygorem nieważności ofertę VICESIMY złożoną Klientowi w odpowiedzi na złożone zamówienie, lub
2) otrzyma pisemną pod rygorem nieważności akceptację wprost zamówienia złożonego przez Klienta złożoną przez osobę upoważnioną przez VICESIMĘ, jeżeli złożone zamówienie określa elementy wymienione w § 3 ust. 2 OWH,
3) wykonanie dzieła lub usługi opisanych w zamówieniu Klienta zostanie przez VICESIMĘ rozpoczęta na warunkach określonych w zamówieniu, o czym VICESIMA powiadomi Klienta w terminie 03 (słownie: trzech) dni od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia w formie dokumentowej, a Klient nie doręczy skutecznie VICESIMIE sprzeciwu w formie dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od daty otrzymania od VICESIMY informacji o przystąpieniu do wykonania dzieła lub usługi.
4. Treść zawartej Umowy określa złożona oferta, akceptacja oraz OWH. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 4 Wykonywanie Umowy

1. Miejscem wykonania Umowy jest Wrocław.
2. Klient po zawarciu Umowy zobowiązuje się do współpracy z VICESIMĄ w trakcie świadczenia usług w zakresie umożliwiającym wykonanie Umowy, w tym przekazywania VICESIMIE informacji potrzebnych do realizacji zamówienia.
3. VICESIMA nie ma w obowiązku weryfikacji kompletności oraz prawidłowości przekazanych przez Klienta danych, informacji, oświadczeń.
4. Jeżeli Klient nie wywiąże się z obowiązku współpracy określonego w § 4 ust. 2 OWH, VICESIMA jest uprawniona do pokrycia przez Klienta dodatkowego wynagrodzenia i wydatków poniesionych przez VICESIMĘ w związku z zaniechaniem Klienta. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie do wynagrodzenia ustalonego w Umowie, przy uwzględnieniu dodatkowych wydatków rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych przez VICESIMĘ, jednostronnym oświadczeniem woli VICESIMY. VICESIMA wystawi Klientowi fakturę z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia obejmującego wydatki powstałe z tego tytułu zgodnie z wystawioną fakturą. Taka zmiana wynagrodzenia VICESIMY nie stanowi zmiany zawartej Umowy.
5. Przy realizacji zamówienia poza przestrzenią biurową VICESIMY znajdującą się pod adresem do doręczeń VICESIMY, Klient ma obowiązek podjąć konieczne działania w celu zabezpieczenia miejsca wykonywania dzieła lub świadczenia usług, w szczególności regulacji lub całkowitego wstrzymania ruchu lotniczego, kołowego, szynowego, pieszych, o ile co innego nie wynika to z uzgodnień z Klientem dokonanych w formie dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności.
6. VICESIMA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dzieła lub usługi do czasu wykonania przez Klienta niezbędnych działań zabezpieczających określonych w § 4 ust. 5 OWH.
7. Okresy i terminy wykonania dzieła, świadczenia lub wykonania usług określone w Umowie, należy traktować jako przybliżone chyba, że co innego wprost wynika z ustaleń między Stronami dokonanych pisemnie pod rygorem nieważności.
8. Jeżeli terminy wymienione w § 4 ust. 7 OWH mają charakter przybliżony, po ich przekroczeniu VICESIMA może zostać uznana jako pozostająca w zwłoce wyłącznie w sytuacji, jeżeli Klient wezwie VICESIMĘ w formie pisemnej pod rygorem nieważności do wykonania dzieła, usługi lub wykonania danej czynności po upływie przewidzianego terminu, w terminie nie krótszym niż 07 (słownie: siedem) dni od daty otrzymania wezwania.
9. Wszelkie przeszkody w wykonaniu dzieła lub świadczeniu usług powstałe bez winy VICESIMA zawieszają bieg terminów przewidzianych Umową do czasu ustania przeszkody. W szczególności, terminy określone w Umowie rozpoczynają bieg, lub odpowiednio ulegają zawieszeniu, od daty lub odpowiednio do czasu dopełnienia przez Klienta wszystkich czynności niezbędnych do przystąpienia przez VICESIMĘ do wykonania dzieła lub świadczenia usług, w tym od, lub odpowiednio do czasu, wywiązania się z obowiązku współpracy określonego w § 4 ust. 2 OWH, zabezpieczenia miejsca wykonywania dzieła lub świadczenia usług zgodnie z § 4 ust. 5 OWH, jak również od dokonania zapłaty przez Klienta zaliczki na poczet realizowanych prac, jeżeli zaliczka jest przewidziana w treści zawartej Umowy.
10. Gdy termin wykonania dzieła lub zakończenia świadczenia usługi przedłuża się w wyniku niezawinionych przez VICESIMA przeszkód o okres nie krótszy niż połowa terminu wyznaczonego w Umowie na wykonanie dzieła lub usługi, VICESIMA ma prawo odstąpić od Umowy całkowicie lub częściowo, w zależności od tego, czy świadczenie VICESIMY jest podzielne, w terminie 01 (słownie: jednego) miesiąca od daty upływu w zawieszeniu połowy terminu wskazanego w Umowie na wykonanie dzieła lub świadczenie usługi. W takim przypadku Klient zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych względem VICESIMY. Klient ma obowiązek odbioru dzieła lub usługi w wykonanym zakresie.

 

§ 5 Odbiór

1. Termin odbioru usługi lub wykonanego dzieła, jeżeli nie został określony wprost w Umowie, lub jeżeli jest terminem jedynie przybliżonym w rozumieniu § 4 ust. 8 niniejszej Umowy, zostanie wyznaczony przez VICESIMĘ po ukończeniu dzieła lub wykonaniu usługi jednostronnym oświadczeniem woli w formie dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 07 (słownie: siedem) dni od daty otrzymania oświadczenia VICESIMY przez Klienta złożonego w formie dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności. Brak faktycznego przystąpienia Klienta do odbioru dzieła lub usługi w terminie wyznaczonym przez VICESIMĘ traktuje się jako akceptację w całości dzieła lub usługi wykonanej przez VICESIMĘ, a sam odbiór traktowany jest jako dokonany.
2. Wady wykonania dzieła lub usługi, które nie mają wpływu, lub których wpływ na przydatność dzieła lub usługi według celu określonego w Umowie nie jest znaczny, nie uprawniają Klienta do odmowy odbioru usługi.
3. W przypadku złożenia zastrzeżeń lub uwag do wykonanego dzieła lub usługi VICESIMA dokona weryfikacji zastrzeżeń lub uwag. W przypadku, gdy okaże się, że zastrzeżenia lub uwagi były nieuzasadnione, wówczas Klient ponosi powstałe z tego tytułu dodatkowe koszty postępowania weryfikacyjnego udokumentowane przez VICESIMĘ.

 

§ 6 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza VICESIMY za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz odpowiedzialność odszkodowawcza o charakterze deliktowym, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia VICESIMY przysługującego za wykonanie dzieła lub usługi, a w przypadku wady części wykonania lub świadczenia podzielnego dzieła lub usługi, do wysokości wartości wadliwej części dzieła lub usługi, chyba że zachowanie VICESIMY rodzące odpowiedzialność odszkodowawczą było umyślne.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza VICESIMY jest ograniczona do odszkodowania w zakresie możliwych do przewidzenia normalnych następstw działania lub zaniechania VICESIMY.
3. Za uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy należących do Klienta lub osób trzecich będące następstwem wykonywania dzieła lub świadczenia usługi realizowanej z zachowaniem należytej staranności VICESIMA nie ponosi odpowiedzialności, a Klient zawierając Umowę zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń względem VICESIMY.
4. Jeżeli dzieło lub usługa zostanie zrealizowana wadliwie, wówczas Klient w porozumieniu z VICESIMĄ wyznacza w formie pisemnej pod rygorem nieważności termin usunięcia wady, nie krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni.
5. W przypadku nieudanego usunięcia wady, Klient ma prawo do obniżenia ustalonego wcześniej w Umowie wynagrodzenia za wykonanie dzieła lub usługi.
6. VICESIMA ponosi względem Klienta odpowiedzialność za szkodę spowodowaną w związku z wykonywaniem Umowy przez działanie umyślne lub rażąco niedbalstwo.

 

§ 7 Opłaty, Cesja

1. Wszystkie opłaty administracyjne lub sądowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Klient.
2. Przelew jakichkolwiek wierzytelności przysługujących Klientowi względem VICESIMY z tytułu wykonania Umowy wymaga zgody VICESIMY wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku opóźnień w płatności lub braku całkowitej płatności za wykonanie przez VICESIMĘ dzieła lub usługi na rzecz danego Klienta, VICESIMA określa kolejność rozliczenia zaległych oraz bieżących płatności.
4. Gdy po zawarciu umowy VICESIMA zostanie poinformowana o okolicznościach, które istotnie wpłyną na obniżenie wiarygodności finansowej Klienta, w szczególności w sytuacji wszczęcia przeciwko Klientowi postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, lub restrukturyzacyjnego, VICESIMA ma prawo do realizacji usługi po wpłaceniu zaliczki lub złożeniu zabezpieczenia w sposób, w wysokości i terminie ustalonych jednostronnie przez VICESIMĘ w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a po bezskutecznym upływie ustalonego terminu do zapłaty zaliczki lub złożenia zabezpieczenia, VICESIMA ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 01 (słownie: jednego) miesiąca od daty upływu ustalonego terminu.
5. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy nastąpi zmiana kosztów wykonania Umowy, w tym kosztów materiału lub energii, lub danin publicznych, w tym podatku od towaru i usług, VICESIMA ma prawo do odpowiedniego dostosowania wynagrodzenia z uwzględnieniem nowych okoliczności. Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana jednostronnym oświadczeniem woli złożonym przez VICESIMĘ w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Prawo do podwyższenia wysokości wynagrodzenia przysługuje VICESIMIE także w przypadku, gdy z przyczyn zależnych od Klienta realizacja zamówienia jest możliwa dopiero po upływie 03 (słownie: trzech) miesięcy od daty wyznaczonej jako rozpoczęcie wykonywania dzieła lub świadczenia usług w Umowie. Podwyższenie wynagrodzenia zostaje dokonane o wartość 5 000 zł netto w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez VICESIMĘ w formie pisemnej pod rygorem nieważności; podwyższenie wynagrodzenia nie stanowi zmiany Umowy.

 

§ 8 Prawa autorskie


1. VICESIMA zastrzega sobie prawo do własności i praw autorskich do zdjęć, rysunków, modeli, projektów i innych dokumentów oraz opracowań powstałych w związku z wykonaniem usługi na rzecz Klienta (Dalej: „Utwór”). Wykorzystywanie Utworu w celach innych niż zgodnie z Umową, a w szczególności jego publikowanie i rozpowszechnianie, wymaga uprzedniej zgody VICESIMA wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W dacie zapłaty zgodnie z zawartą Umową pełnej kwoty wynagrodzenia i pokrycia wszelkich kosztów na rzecz VICESIMY z tytułu wykonania usługi lub wykonania dzieła, VICESIMA przenosi na Klienta wszystkie majątkowe prawa autorskie do Utworu, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzania jakąkolwiek techniką jego egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
3) rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) korzystania z Utworu zgodnie z charakterem i przeznaczeniem Utworu;
przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworu dla swej skuteczności wymaga oświadczenia VICESIMY złożonego Klientowi w formie dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sytuacji opisanej w § 8 ust. 2 OWH VICESIMA udziela Klientowi zezwolenia na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek, w tym w szczególności do wykorzystania Utworu w części lub całości oraz łączenia Utworu z innymi dziełami.

 

§ 9 Dane osobowe i usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez VICESIMĘ podanych przez Klienta danych osobowych w związku z realizacją zamówienia oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez VICESIMĘ działalnością gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. – Dz.U. 2016.922 tj., z póżn. zm.).
2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. – Dz.U. 2017,1219 tj., z późn. zm.) Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez VICESIMĘ w związku z realizacją zamówienia drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach określonych przepisami rzeczonej ustawy.

 

§ 10 Postanowienia końcowe


1. Strony zawartej Umowy dążyć będą do ugodowego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających na tle zawartych umów.
2. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze ugodowej, zostanie on poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla miasta Wrocławia. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
3. Wszystkie Umowy poddane są wyłącznie prawu polskiemu.
4. VICESIMA i Klient w stosunkach między sobą wyłączają postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu z dnia 11 kwietnia 1980 r., (Dz. U. z dnia 13 maja 1997 r.).
5. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWH wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
6. Wszystkie uprzednie Ogólne Warunki Handlowe w zakresie świadczonych usług zostają niemniejszym uchylone.
 


Stan: 11.2017
 

 

 

SIEDZIBA


Vicesima Sp. z o.o.
Plac Solny 14,
50-062 Wrocław

 

WYZNACZ TRASĘ


KRS: 0000337859 
NIP: PL 897-17-55-768
REGON: 021077851

BIURO

 

Kiełczów Nowe Centrum
ul. Agrestowa 20,
55-093 Kiełczów k. Wrocławia

WYZNACZ TRASĘ

PŁATNOŚCI


BANK: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
 

Numer rachunku:
IBAN: PL 32 1750 1064 0000 0000 1318 2078 PLN
IBAN: PL 85 1750 1064 0000 0000 1318 2094 EUR

Kod BIC/SWIFT:   RCBWPLPW

Kontakt


Potrzebujesz pomocy?


Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

tel.: +48 71/735 13 30
fax: +48 71/735 13 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siedziba firmy Vicesima Sp. z o.o.
Office Vicesima Sp. z o.o.
Dane mapy
Dane do Mapy ©2018 Google
Dane mapyDane do Mapy ©2018 Google
Dane do Mapy ©2018 Google