Ochrona przyrody – Natura 2000

Ochrona przyrody – Natura 2000

ochrona_przyroda_natura_2000_output8d209405fbde8561599e60b93a85214b

Specjaliści firmy VICESIMA posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do przygotowa-nia inwestycji pod kątem wypełnienia wymogów sieci Natura 2000. Pomagamy inwesto-rom tak zaplanować proces inwestycyjny, aby zminimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary chronione. Natura 2000 jest Europejską Siecią Ekologiczną tworzącą system zagrożonych składnik-ów różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Celem stworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny w skali Europy, ale też typowych, wciąż licznie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych.

Najważniejszymi instrumentami realizacji celów sieci Natura 2000 są oceny oddziaływa-nia na środowisko oraz plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono obszar Natura 2000. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Działania ochronne winny uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego obszaru Natura 2000. Na terytorium Polski znajdują się dwa takie regiony: kontynentalny, który zajmuje 96 % powierzchni kraju i alpejski obejmujący pozostałą część. Dla każdego kraju określona została lista referencyjna siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne. W Polsce, oficjalnie zatwierdzone są: 33 obszary w regionie alpejskim i 331 w regionie kontynentalnym, łącznie 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są jedynie kryteria naukowe.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z założeniami tej największej z inicjatyw UE w zakresie ochrony różnorodności biologicznej naszego kontynentu, podczas naszych szkoleń.