Akredytowane badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

akredytowany_pobor_probek_output

Firma VICESIMA działa przede wszystkim w świetle obowiązującego prawa. Dlatego też zadbaliśmy o spełnienie wymogów zawartych w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.):

Art. 147a. 1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez:
1) akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.)

Zapewniamy Państwu akredytowany pobór próbek powietrza, wody i ścieków oraz przebadanie ich w akredytowanym laboratorium w PCA.