otrzymaliśmy nagrodę

Newsroom

01
18.02.2016

VICESIMA Gepardem Biznesu 2015

Spośród 15 325  przedsiębiorstw działających w Polsce, których wyniki finansowe przeanalizował Instytut Europejskiego…
Czytaj więcej
20.06.2012

Międzynarodowa nagroda od koncernu naftowego Royal Dutch Shell

W maju 2012 roku firma VICESIMA otrzymała w Kopenhadze międzynarodową nagrodę "Best Contractor HSSE Performance 2011" od koncernu…
Czytaj więcej
10.05.2011

Central Knowledge System - portal szkoleniowy

E-learning to sprawne i efektywne narzędzie uzupełniające pakiet naszych szkoleń. Platforma szkoleniowa Central Knowledge System…
Czytaj więcej

Produkty

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  OCHRONA ŚRODOWISKA jest szczególnie istotnym aspektem działalności firmy VICESIMA. Nasi wyszkoleni pracownicy posiadają wysokie doświadczenie w tej dziedzinie. Oferujemy wiele możliwości przeprowadzanych przez nas badań i opracowań związanych z ochroną środowiska. Zakres naszych usług nie jest ograniczany do wymaganych dokumentów przez obowiązujące prawo.

  Dzięki współpracy z wieloma koncernami zagranicznymi posiadamy doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji zgodnych z międzynarodowymi standardami, niezbędnymi do wyceny zarówno terenów pod inwestycje, jak i przejmowanych zakładów produkcyjnych.

  Do najważniejszych opracowań, które zostały przez nas przygotowane możemy zaliczyć:

  • Ocena Oddziaływania na Środowisko (EIA),
  • Environmental Site Assessment (ESA),
  • Health & Safety Environmental Due Diligence Assessment (HSEDDA),
  • Pozwolenie Zintegrowane – Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC),
  • Przygotowanie programu monitoringu lokalnego wód gruntowych,
  • Badania okresowe w zakresie monitoringu lokalnego wód gruntowych,
  • Obliczanie opłat związanych z emisją do środowiska.

  Dla przedsiębiorców inwestujących w przemysł i nieruchomości niezbędna jest odpowiednia wycena obiektów, adekwatna do skali przedsięwzięcia. Z doświadczenia wiemy, że inwestorzy nie przywiązują uwagi do istotnych czynników obniżających wartość nieruchomości, które są obciążone „hipoteką środowiskową”. W przypadku niezabudowanej nieruchomości, na której wcześniej prowadzono działalność produkcyjną i/lub usługową, często mamy do czynienia z zanieczyszczeniem gruntu. Jeżeli teren należy przystosować do zabudowy mieszkaniowej, należy liczyć się z dostosowaniem do odpowiednich standardów jakości gleby. Usunięcie takiego zanieczyszczenia jest często związane z kosztami sięgającymi ceny nieruchomości. Dla zakładów produkcyjnych dodatkowym kosztem, jaki trzeba wziąć pod uwagę jest dostosowanie urządzeń i procedur do obowiązujących przepisów prawa.

  W celu skutecznej wyceny obciążeń związanych ze stanem środowiska lokalnego firma VICESIMA przeprowadza kompleksowe badania oparte na analizie danych historycznych i dostępnej dokumentacji. Jeżeli jest to konieczne nasze badania pogłębiamy wykonując pobór próbek gleby i wody. Aby nie narażać naszych klientów na niepotrzebne koszty, zakres prac terenowych oraz analiz chemicznych musi wynikać z analizy ryzyka opartej na dokumentacji archiwalnej i najlepszej dostępnej wiedzy.

 • OCHRONA PRZYRODY

  OCHRONA PRZYRODY w Polsce realizowana jest głównie w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92 poz. 880), która weszła w życie 1 maja 2004 r. Ochrona przyrody w rozumieniu tej ustawy polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody.
  Prowadzimy prace z następującego zakresu:

  • oceny walorów przyrodniczych wszystkich możliwych terenów,
  • inwentaryzacje fauny i flory z uwzględnieniem gatunków chronionych prawem polskim i unijnym na potrzeby inwestycji, inwentaryzacji przyrodniczych gmin i terenów chronionych,
  • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, wraz z zaleceniami mającymi na celu minimalizację wpływu inwestycji na środowisko,
  • planów ochrony dla obszarów chronionych i obszarów Natura 2000,
  • monitoringu przyrodniczego.

  Prace z zakresu ochrony przyrody prowadzą specjaliści, mający duże doświadczenie (naukowcy i praktycy).

 • GEOLOGICZNA OBSŁUGA INWESTYCJI

  GEOLOGICZNA OBSŁUGA INWESTYCJI

  Firma VICESIMA, bazując na doświadczeniu swojej kadry zapewnia kompleksową obsługę inwestycji w zakresie geotechniki i geologii inżynierskiej. Przygotowujemy opracowania z zakresu geologii dla każdego etapu przedsięwzięcia.

  Na potrzeby związane z etapem projektowania i pozwoleniem na budowę wykonujemy badania mające na celu określenie warunków posadowienia obiektów kubaturowych takich jak budynki mieszkalne, hale magazynowe i produkcyjne lub obiektów liniowych – drogi, tory kolejowe, rurociągi.

  Podczas realizacji inwestycji zapewniamy obsługę w ocenie zagęszczenia, oporu, przepuszczalności, stateczności gruntu oraz innych koniecznych do określenia parametrów. Na każdym etapie naszych prac zwracamy szczególną uwagę na precyzję pomiarów oraz szczegółowy opis lokalnych warunków geologicznych. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie znaczenie dla projektanta i wykonawcy ma trafność naszej oceny.

  Wykonawcy, którzy zetknęli się w swojej praktyce zawodowej z koniecznością naprawiania błędów wynikających z niedostatecznej oceny warunków geologicznych doskonale zdają sobie sprawę z wagi badań geologicznych.

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  OUTSOURCING BHP - Zewnętrzna Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  Realizując działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, oferujemy sprawdzone i bezpieczne rozwiązania przyjazne dla biznesu, zgodne z wytycznymi obowiązującego prawa i obowiązkami pracodawcy. Forma współpracy, którą pragniemy Państwu zaoferować to wygodny i efektywny sposób osiągnięcia celów związanych z przepisami BHP.

  Dlaczego outsourcing?

  Jest on jedną z bardziej skutecznych form realizacji projektów, gdyż oddelegowanie zadań wyspecjalizowanej organizacji skraca czas, optymalizuje koszty oraz spełnia główny cel, jakim jest szybkie i fachowe osiągnięcie wyznaczonych założeń. Możemy zaproponować Państwo również korzystanie tylko z wybranych usług w ramach naszych pakietów. W ramach outsourcingu proponujemy Państwu możliwość przejęcia przez naszą organizację pełnej odpowiedzialności za zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Usługa realizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 i stanowi praktyczne oraz kompleksowe rozwiązanie ustawowego obowiązku ciążącego na pracodawcach.

  H&S 4 SafeWork

  E-LEARNING to sprawne i efektywne narzędzie uzupełniające pakiet naszych szkoleń. Nasza PLATFORMA SZKOLENIOWA Central Knowledge System to uznane i sprawdzone rozwiązanie również przez Klientów korporacyjnych.
  Więcej na stronie: http://vicesima.com/szkolenia/

  Badania środowiska pracy

  Wykonujemy badania środowiska pracy metodą dozymetrii indywidualnej, szczególnie wymaganej przez organy kontrolne, takie jak SANEPID lub WIOŚ, polegające na określeniu stężeń związków niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników.

 • MONITORING WÓD, ŚCIEKÓW I POWIETRZA

  Firma VICESIMA prowadzi badania, analizy i oceny stanu środowiska w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Monitoring środowiska prowadzimy w skali ogólnokrajowej i lokalnej, np. w strefach oddziaływania obiektów przemysłowych - analiza środowiskowa. Nasza oferta obejmuje kompleksowe badania środowiskowe, badania wód gruntowych oraz powierzchniowych, badania gleby, przyrody ożywionej oraz hałasu. Ważnym uzupełnieniem naszej oferty są pomiary ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, np. ilości i składu ścieków odprowadzanych do wód, nagromadzenia i charakterystyki odpadów.

  Poprzez monitoring środowiska dostarczane są informacje o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych składników środowiska, ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Dzięki tym pomiarom jesteśmy w stanie określić przemiany antropogeniczne środowiska przyrodniczego i przewidzieć skutki użytkowania środowiska. Monitoring środowiska odznacza się regularnością badań prowadzonych według ustalonych metod i zasad pobierania prób oraz ich analizy. Firma VICESIMA z racji tego, że zapewnia akredytowany pobór prób, z powodzeniem realizuje wiele projektów z zakresu monitoringu lokalnego.

  W naszej ofercie z pewnością znajdziecie Państwo monitoring, który Państwa interesuje.

  Oferujemy Państwu rzetelne i profesjonalne badania wód gruntowych i szczegółowe badania środowiskowe. Przeprowadzana przez nas analiza środowiskowa wykonywana jest przez naszych pracowników wykorzystujących specjalistyczny sprzęt do pomiaru i analizy. Dzięki dokładnej przeprowadzonej analizie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu rzetelne wyniki z pomiarów przeprowadzonych na terenie Państwa firmy.
 • WIERCENIA

  WIERCENIA STUDNI

  Wykonujemy wiercenia otworu studziennego metodą obrotową na płuczkę oraz metodą obrotowo-udarową w osłonie rur okładzinowych. Podstawą do wykonywania tych prac jest Projekt Prac Geologicznych, który uwzględnia zapotrzebowanie na wodę, warunki hydrogeologiczne, lokalizację i konstrukcję studni.

  ROZPOZNANIE GEOLOGICZNE

  Prace wiertnicze, polegające na poborze prób gruntu lub rozpoznaniu geologicznym, wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U.2002 nr 165, poz. 1359). Wiercenia wykonywane są przy użyciu maszyny wiercącej elektro-pneumatycznej z rdzeniem pręta o długości 1 m lub 2 m i średnicy 25 mm lub 50 mm.

 • RAPORTY, DOKUMENTACJA, OPRACOWANIA

  Firma VICESIMA świadczy kompleksowe usługi skierowane do szerokiej grupy odbiorców poszukujących wsparcia w zakresie ochrony środowiska i geologii. Chcąc wychodzić na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, mamy w ofercie szeroką gamę opracowań środowiskowych:

  • Ocena Oddziaływania na Środowisko (EIA),
  • Audyty Środowiskowe,
  • Environmental Site Assessment (ESA),
  • Health & Safety Environmental Due Diligence Assessment (HSEDDA),
  • Pozwolenie Zintegrowane – Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC),
  • Przygotowanie programu monitoringu lokalnego wód gruntowych,
  • Opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • Plan remediacyjny (RAP),
  • Obliczanie opłat związanych z emisją do środowiska,
  • Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska wraz z projektem prac,
  • Dokumentacja Hydrogeologiczna wraz z projektem prac,
  • Dokumentacja studni oraz piezometrów wraz z projektem prac,
  • Operaty wodnoprawne zgodnie z art. 122 ustawy Prawo Wodne,
  • Opinie geotechniczne

  Ponadto na życzenie klienta, po uzyskaniu od niego pełnomocnictwa, reprezentujemy go przed organami administracji państwowej załatwiając wszelkie formalności.

OCHRONA ŚRODOWISKA jest szczególnie istotnym aspektem działalności firmy VICESIMA. Nasi wyszkoleni pracownicy posiadają wysokie doświadczenie w tej dziedzinie. Oferujemy wiele możliwości przeprowadzanych przez nas badań i opracowań związanych z ochroną środowiska. Zakres naszych usług nie jest ograniczany do wymaganych dokumentów przez obowiązujące prawo.

Dzięki współpracy z wieloma koncernami zagranicznymi posiadamy doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji zgodnych z międzynarodowymi standardami, niezbędnymi do wyceny zarówno terenów pod inwestycje, jak i przejmowanych zakładów produkcyjnych.

Do najważniejszych opracowań, które zostały przez nas przygotowane możemy zaliczyć:

 • Ocena Oddziaływania na Środowisko (EIA),
 • Environmental Site Assessment (ESA),
 • Health & Safety Environmental Due Diligence Assessment (HSEDDA),
 • Pozwolenie Zintegrowane – Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC),
 • Przygotowanie programu monitoringu lokalnego wód gruntowych,
 • Badania okresowe w zakresie monitoringu lokalnego wód gruntowych,
 • Obliczanie opłat związanych z emisją do środowiska.

Dla przedsiębiorców inwestujących w przemysł i nieruchomości niezbędna jest odpowiednia wycena obiektów, adekwatna do skali przedsięwzięcia. Z doświadczenia wiemy, że inwestorzy nie przywiązują uwagi do istotnych czynników obniżających wartość nieruchomości, które są obciążone „hipoteką środowiskową”. W przypadku niezabudowanej nieruchomości, na której wcześniej prowadzono działalność produkcyjną i/lub usługową, często mamy do czynienia z zanieczyszczeniem gruntu. Jeżeli teren należy przystosować do zabudowy mieszkaniowej, należy liczyć się z dostosowaniem do odpowiednich standardów jakości gleby. Usunięcie takiego zanieczyszczenia jest często związane z kosztami sięgającymi ceny nieruchomości. Dla zakładów produkcyjnych dodatkowym kosztem, jaki trzeba wziąć pod uwagę jest dostosowanie urządzeń i procedur do obowiązujących przepisów prawa.

W celu skutecznej wyceny obciążeń związanych ze stanem środowiska lokalnego firma VICESIMA przeprowadza kompleksowe badania oparte na analizie danych historycznych i dostępnej dokumentacji. Jeżeli jest to konieczne nasze badania pogłębiamy wykonując pobór próbek gleby i wody. Aby nie narażać naszych klientów na niepotrzebne koszty, zakres prac terenowych oraz analiz chemicznych musi wynikać z analizy ryzyka opartej na dokumentacji archiwalnej i najlepszej dostępnej wiedzy.

Partnerzy

ZPPM
Firma VICESIMA jest członkiem
Związku Pracodawców Polska Miedź.
DM Laboratorium
Ścisła współpraca firmy
VICESIMA z DM Laboratorium